Verduurzaming van Tessenderlo

15 Januari 2018

Verduurzaming van Tessenderlo

In globo is ons programma duurzaam, maar een aantal duurzame elementen willen we uitdrukkelijk vermelden. We hebben ze in zes punten ondergebracht: Duurzame mobiliteit. Duurzaam omgaan met energie. Een duurzaam grondstoffenbeleid. Looi voorbereiden op de klimaatverandering. Duurzame ruimtelijke ordening. Verduurzamen door samen aankopen of samen delen.

1. Mobiliteit

 • Autodeelprojecten faciliteren.
  Bied als gemeente ruimte voor verschillende vormen van autodelen, op maat van de gemeente en de buurt. De gemeente speelt een actieve rol om het autodelen te promoten: informatie voorzien; aanbieders actief aanspreken; standplaatsen voorzien (gratis of voordeeltarief); ter beschikking stellen van auto’s uit het gemeentelijke wagenpark.
 • We voorzien voldoende laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.
 • De gemeente neemt een actieve lobbyrol op naar De Lijn en de NMBS bij het bepleiten van frequent en comfortabel openbaar vervoer, onder andere in het kader van de vervoersregio’s.
 • De gemeente organiseert een jaarlijkse autoloze zondag.

2. Energie en andere nutsvoorzieningen

 • We maken de gemeentelijke gebouwen energiezuinig of -neutraal. We streven naar een energieneutrale gemeentelijke werking.
 • De gemeente investeert zelf in lokale hernieuwbare energieproductie. Deze lokale zon- of windenergieprojecten worden opgezet met burgerparticipatie en een coöperatieve aanpak.
 • We verduurzamen de mobiliteit van het gemeentelijk apparaat en van de inwoners.
 • Duurzaamheidssubsidies voorzien voor Looienaars die extra duurzaam bouwen zodat ze in hun woning maatregelen kunnen nemen om elektriciteit, gas of water te besparen.

3. Grondstoffen

 • Afval is een grondstof!
  Slim omgaan met afval is een absolute noodzaak voor een klimaatvriendelijke gemeente. Groen wil het voortouw nemen in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Afval verbranden is een voorbijgestreefde technologie en kan niet.
  Met betrekking tot zwerfvuil, sluikstorten of de verhoging van het aandeel recyclage kiest Groen voor een zo hoog mogelijk ambitieniveau inzake het Vlaamse Uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval. Zo wil Groen een aanjager zijn voor bovenlokale overheden.
 • Afval voorkomen blijft de meest milieuvriendelijke keuze. Als lokale overheid sta je het dichtst bij de burger (afval voorkomen, thuis- of wijkcomposteren, sorteren) en de lokale ondernemers (invoeren van statiegeld, geen plastieken zakjes in winkels, afvalarm winkelen, hergebruik van materialen, …).
  Looise evenementen organiseren we duurzaam en ecologisch. In de scholen gaan we voor herbruikbare verpakkingen voor het middagmaal en gezonde afvalarme dranken. We organiseren repaircafés.
 • Zwerfvuil en sluikstorten terugdringen blijft een grote uitdaging. Enkel een geïntegreerde aanpak werpt vruchten af. Hiervoor camera’s inzetten zijn geen taboe.
 • Groen wil dat de afvalintercommunale Limburg.net aanjager wordt van een circulaire economie. Wij willen zoveel mogelijk producten en grondstoffen hergebruiken en zo weinig mogelijk waarde vernietigen. Afvalintercommunales kunnen de motor zijn in de lokale transitie naar een circulaire economie. Afval verbranden (cfr. Bionerga) is geen goede aanpak

4. Tessenderlo voorbereiden op de klimaatverandering

 • Groen wil Looi voorbereiden op de nadelige gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, hittegolven of uitzonderlijke stormen. Wij willen een klimaatadaptatiestrategie opzetten om klimaatbuffers uit te bouwen.
 • Groen wil geen 10 klimaatbomen zoals momenteel gepland door het gemeentebestuur, maar wel 10 klimaatbossen of een veelvoud van de huidige 10 klimaatbomen.
 • Wij willen de opmaak van een hemelwaterplan waardoor de knelpunten planmatig kunnen aangepakt worden.
 • Aanpassen van verkavelingsrichtlijnen en stedenbouwkundige verordeningen om waterneutraal te verbouwen. We voorzien ruimte voor groen en gebruiken zoveel mogelijk waterdoorlatende oppervlakten bij nieuwbouw.
 • We creëren bijkomende ruimte voor water en buffers door slimme (her-)aanleg van openbare domeinen met overstromingszones, wolkbreukboulevards, wadi’s, bufferbekkens, etc.
 • We vergroenen ook gebouwen met groendaken en gevelgroen voor isolatie, verkoeling en buffering. We maken het de inwoners bv. héél gemakkelijk om geveltuinen aan te leggen door de aanvraagplicht af te schaffen voor geveltuinen waar voldoende plaats is op een trottoir.
 • Groen stelt een bomenbeheerplan op. We willen véél bomen planten want zij zorgen voor verkoeling, ...

5. Duurzaam ruimtelijk beleid vertrekt van een helder kader

 • We beschermen de open ruimte en kiezen in functie hiervan voor kwalitatieve kernversterking en verdichting. Basisvoorzieningen (winkels...) en openbaar vervoer moeten nabij en bereikbaar zijn.
 • Het ruimtelijk beleid staat niet op zichzelf, maar heeft een nauwe link met mobiliteit, klimaatbeleid, natuur en milieu, economie. Stem planning en beleid in al deze sectoren goed op elkaar af.
 • Bekijk ruimtelijke ordening en mobiliteit vanuit het perspectief van mensen in armoede of kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen, bijvoorbeeld wat betreft de toegankelijkheid en de mogelijkheid tot intergenerationele ontmoeting.
 • We zijn voor een verstandig verdicht wonen en bouwen in de centra en efficiënt ruimtegebruik, met een evenwichtige verdeling en verweving van de diverse functies (open ruimte/bebouwing/…). Nieuwe verkavelingen zijn geen optie meer. De bestaande open ruimte in de centra (Kolmenveld) wordt maximaal opengehouden.


6. Samenaankopen – samen delen

 • Door samenaankopen te organiseren, verlagen we drempels om duurzame maatregelen versneld ingang te doen vinden. Met Groen in het bestuur organiseert de gemeente samenaankopen om de verduurzaming te bevorderen. We denken aan de aankoop van elektrische (bak)fietsen, zonnepanelen, ….
 • Groen richt een uitleendienst op -mogelijks in het kader van een sociaal tewerkstellingsproject- met huishoudelijk gereedschap zoals een boormachine, een grasmachine, …
 • Groen is voor het organiseren van een fietsbibliotheek, waar opgroeiende kinderen tegen een kleine vergoeding steeds een aangepast fietsje kunnen lenen.
 • Groen vindt een opstart van LETS om diensten onderling uit te wisselen een waardevol idee.