Gezocht: politici die opkomen voor de gezondheid en veiligheid van de Looienaars

02 September 2021

Gezocht: politici die opkomen voor de gezondheid en veiligheid van de Looienaars

Een lange gemeenteraad, met soms bitse en persoonlijke oprispingen vanwege de voorzitter en de burgemeester, leverde toch 2 kleine overwinningen op voor Groen. Voor de rest probeerden we steentjes in de rivier te verleggen en de meerderheid een geweten te schoppen ...

Welke punten sprongen eruit te maandag (30 aug 2021) op de gemeenteraad?

I. Goedkeuring van het Lokaal Energie- en Klimaat Pact (LEKP).

Met dit plan engageert de gemeente zich om het Burgemeestersconvenant 2030 uit te werken. Het gaat over 4 grote thema's waar acties voor uitgewerkt moeten worden:

  • Vergroening:dwz méér bomen, meer haag, meer geveltuinbeplanting en extra natuurgroenperk
  • Energie: opzetten van collectieve energiebesparende renovaties, coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten
  • Mobiliteit:toegangspunten (koolstofvrij) deelsysteem, nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad 
  • Regenwater: ontharding, extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater

Als we dan vroegen welke concrete acties men ging uitvoeren om de doelstellingen te halen dan werd het oorverdovend stil en werd er heel hard rond de pot geroerd. Wij kijken dus halsreikend uit naar de acties gaat selecteren uit de catalogus van het Burgemeesterconvenant.

Ter inspiratie gaan wij de talrijke voorstellen overmaken aan het bestuur die wij omtrent deze 4 thema's de afgelopen jaren formuleerden op de gemeenteraad! ;-)

II. Klacht van Groen over het ontbreken van een participatiereglement in Tessenderlo

Dit gaat over het recht van burgers om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. De oppositie had hier al meermaals naar gevraagd, maar dit werd steeds afgewimpeld. Nu, door een klacht bij de hogere overheid neer te leggen, kregen wij van de gouverneur gelijk! De Gouverneur vraagt het bestuur een regeling uit te werken over het recht om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

Wij vroegen om de fractieleiders, ook deze van de oppositiepartijen hierbij te betrekken, maar ook hier stuitten we op een muur van onwil ... Wordt vervolgd!

III. De  kennisgeving van de bestuurskrachtanalyse Lokaal bestuur Ham & Tessenderlo 

Groen gelooft in samenwerking en is dus voor een samengaan van Tessenderlo en Ham. Meer nog, wij geloven zelfs in 'een grote fusie' waarbij ook Beringen zou aansluiten. Dan zouden we veel meer van de lusten van een fusie kunnen profiteren dan bij een kleine fusie. Maar het is zoals het is. Wél vonden we dat de voorliggende analyse maar een mager beestje was om te laten dienen als basis om te concluderen dat samengaan een winst zou zijn voor beide gemeenten.

Ook vroeg praktisch de gezamenlijke oppositie een referendum. Dit is immers een gebeurtenis die alle Looienaars aangaat. Hier wou de meerderheid echter niet van horen. Ze gingen de mensen wel informeren en dus duchtig communiceren, maar inspraak geven ... dat gaat dan weer even te ver.

Tot slot viel ons voorstel om de kleine 400.000 euro (die het studiebureau vraagt voor de begeleiding naar de fusie) te investeren in eigen personeel, die deze fusie zouden realiseren, zodat deze kennis niet verloren zou gaan bij het beëindigen van het traject, in dovemansoren. Een gemiste kans

Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 oktober 2021 zal dan de vraag tot een "principiële beslissing tot samenvoegen" voorgelegd worden aan de gemeenteraden van Ham en Tessenderlo.

IV. gratis grondafstand verkavelingsaanvraag Kolmenveld & Gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 97 - ontwikkeling Kolmenveld

Gemeenteraad na gemeenteraad blijft de meerderheid compleet blind voor haar eigen historische vergissing die zij begaat door het Kolmenveld volledig te betonneren. Waar zij nog pleiten in punt I voor vergroening en ontharding gaan ze hier lijnrecht tegen haar eigen beslissingen in. 

Het is intriest dat het bestuur het laatste stukje natuur in het centrum gaat vernietigen. Het is des te tragischer omdat het actiecomité "Red het Kolmenveld" alternatieve aanpakken heeft voorgesteld om eenzelfde aantal woningen te realiseren en toch een groot stuk natuur te behouden. Nog pijnlijker is dat de gemeente toelaat om een verkaveling volgens principes uit de vorige eeuw aan te leggen en de komst van een privé rusthuis mogelijk maakt.

Klap op de vuurpijl: hoogstwaarschijnlijk gaat de aanwezige natuur verpletterd worden voor een eigen gemeentelijk gebouw, de geplande theaterzaal. Hoe cynisch kan je zijn als bestuur? Looi wordt aan een recordtempo volgebouwd met grote appartementscomplexen. Dan zou je denken dat er nog wat openbaar groen wordt voorzien, zodat deze appartementsbewoners op wandelafstand een frisse neus in een attractief park kunnen halen? Niet dus ...

Is het domheid? Is het koppigheid? Is het geldgewin? Het dient in elk geval niet de belangen van de gewone Looienaar ...

V. Studie bermbeheer- en bomenplan 

Een gedetailleerde inventaris van al de aanwezige bermen en bomen op openbaar domein ... daar zijn wij niet tegen. Integendeel! Wel vinden we dat voor 85000 euro wat méér mogelijk mocht zijn. Openbaar domein is één, maar zo weten we nog niets over waardevolle bomen en bossen op priv-domein. Hier een zicht op krijgen, is het minste, want meten is weten!
Ook vrezen we dat het bestuur niet de middelen en mankracht gaat vrijmaken om deze inventaris up to date te houden. Bovendien: een duur plan laten opmaken, impliceert ook dat de realisatie van de uitgetekende visie ook en nog meer geld kost. Goed bestede middelen, daar zijn we zeker van, maar ze zijn op dit moment nog niet voorzien in de budgetten. Het antwoord op beide laatste opmerkingen stelde ons niet echt gerust ...

VI. Eigen agendapunt : Toegankelijk maken van al de informatie van de colleges van burgemeester en schepenen en vast bureau voor de gemeenteraadsleden

Een gemeente kan open of gesloten zijn, aldus stafmedewerkers van VVSG. Afgaande op de houding van hun definities vrezen wij dan dat Tessenderlo een gesloten gemeente is. De oppositie vroeg het al eerder, maar tot op heden krijgen we geen onmiddelijke toegang tot de beslissingen en bijlagen die deze verduidelijken. Toch wel raar dat het hoogste bestuur van de gemeente geen gemakkelijke toegang krijgt tot deze informatie ...

Wij hebben dit nu nog eens gevraagd omdat het duidelijk is dat de bijlagen inherent horen bij de besluiten van agendapunten van het schepencollege en vast bureau. Het bestuur ging het nog eens bekijken en ging nog iets laten weten ... We zijn eens nieuwsgierig naar het resultaat.

VII. Eigen agendapunt: Negatief advies voor de STEG-centrale op Schoonhees

Groen deed in maart 2021 het voorstel om de de vrijliggende industriegronden op het industrieterrein Schoonhees om te  vormen tot KMO-zone, waarbij ook bijkomende uitstoot schadelijke gassen zo veel mogelijk moest vermeden worden. Het voorstel werd afgewezen, maar het is wel een leidraad voor de Looise Groenen.

Met het openbaar onderzoek voor de bouw van een tweede STEG-centrale (gascentrale), tekenden wij dan ook bezwaar aan. Met onder andere 3 Seveso-bedrijven staat er al te veel uitstotende industrie pal tegen het centrum aan. Deze industrie maakt het onmogelijk om een mooie site te ontwikkelen op het Molenpark en de technische school moet herlocaliseren. Ons standpunt is dus: te veel is te veel!

We verchoten van de snelheid van het bestuur om een positief advies te geven voor deze STEG-centrale. Er was veel gewauwel over de federale aanpak, die maakte dat het Loois gemeentebestuur een positief advies moest geven. Wij hadden - in al onze naïviteit gehoopt dat het bestuur eens rekening ging houden met de bezwaren van de Looienaars, maar niets was minder waar? Wiens belangen dient het bestuur eigenlijk te verdedigen?

Enkel Groen -uiteraard- en ere wie ere toekomt: onafhankelijke Piet Moonen en de Looi.nu-fractie stemden voor een negatief advies in beroep, gebaseerd op de bezwaren die ingediend werden door de Looienaars tijdens het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning.

VIII. Vragen van de raadsleden